Privacyreglement

Ik werk als zelfstandig gevestigd therapeut en ik ben, mede door mijn geheimhoudingsplicht, niet bevoegd informatie te verstrekken aan uw huisarts, zorgverzekeraar, eventuele werkgever of andere personen of instanties, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens en alle (mondelinge of schriftelijke) informatie die voor, tijdens of na het behandeltraject is verstrekt. Hierbij wordt de actuele wet- en regelgeving aangehouden evenals de door de beroepsverenigingen gestelde eisen ten aanzien van praktijkvoering. Uw privacy is dus optimaal gewaarborgd door dit Privacyreglement.

Dossier aanleggen

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Waarborgen van de privacy

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. De factuur geef ik mee op de dag van de sessie, of ik mail de factuur zo snel mogelijk na de sessie. Met ondertekening van dit document geeft u toestemming voor het mailen van de factuur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA


Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van het consult
• een korte omschrijving van de behandeling, meestal: ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

Heeft u nog vragen rondom het Privacyreglement, neem dan gerust contact op